Najväčšia znalecká organizácia na Slovensku

Znalectvo

Znalectvo

Znalecká činnosť

EXPERT GROUP je spoločnosť zameraná predovšetkým na vykonávanie znaleckej činnosti, ktorá je platnou legislatívou definovaná ako špecializovaná odborná činnosť vykonávaná pre zadávateľa.

Posudzovanie určitých skutočností závisí v mnohých prípadoch od vyriešenia otázok, na ktorých zodpovedanie sú potrebné značné odborné vedomosti a skúsenosti. Znalecká organizácia je práve tou právnickou osobou, ktorá je kompetentná, prostredníctvom odborných vedomostí svojich znalcov, expertne zodpovedať rôzne odborné otázky zadané zadávateľom znaleckého úkonu.

Interdisciplinárne znalecké posudky

Rozsah činnosti a odborné zameranie našej znaleckej organizácie nám umožňuje, v prípade potreby, vypracovať interdisciplinárne znalecké úkony, v ktorých sú posudzované otázky z viacerých znaleckých odborov a odvetví. Preto v takýchto prípadoch nie je potrebné priberať do konania viacerých znalcov, resp. priberať konzultantov, čo je z administratívneho, ale predovšetkým z časového hľadiska výhodou pre zadávateľa znaleckého úkonu.

Príkladom interdisciplinárnych znaleckých posudkov môžu byť posudky týkajúce sa nehôd v cestnej doprave, kde väčšinou dochádza ku kombinácii odborov Doprava cestná a Zdravotníctvo a farmácia, alebo posudky týkajúce sa nehôd v leteckej doprave, kde môže dôjsť ku kombinácii odborov Doprava letecká a Elektrotechnika.

Činnosť spoločnosti

Znalecké odbory,
odvetvia a naši znalci

Z hľadiska počtu znaleckých odborov a odvetví sme najväčšou znaleckou organizáciou na Slovensku. V zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je Expert Group, k.s. zapísaná v týchto odboroch a odvetviach

Doprava cestná
Odbor:
030000 Doprava cestná

Odvetvia:
030100 Technický stav cestných vozidiel
030301 Nehody v cestnej doprave
030402 Odhad hodnoty cestných vozidiel
030503 Odhad hodnoty historických vozidiel

Znalci:
Ing. Martin Lukášik, PhD.
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
Jozef Váry
Ing. Zdenek Sýkora
Doprava letecká
Odbor:
040000 Doprava letecká

Odvetvia:
040101 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel
040202 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel
040300 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia
040403 Nehody v leteckej doprave

Znalci:
Ing. Dalimír Pišťanský, PhD.
Ing. Ľubomír Matúška, PhD.
Ing. Ladislav Kanožay
Ing. Róbert Žbirka
Doprava vodná
Odbor:
050000 Doprava vodná

Odvetvia:
050101 Technický stav a odhad hodnoty plavidiel
050403 Nehody vo vnútrozemskej plavbe

Znalci:
Ing. Zdenek Sýkora
Ing. Peter Šabo
Ing: Ján Juria
Železničná doprava
Odbor:
060000 Železničná doprava

Odvetvia:
060101 Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel
060402 Nehody v železničnej doprave
060500 Technický stav mestských koľajových vozidiel

Znalci:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
doc. Ing. Peter Blaho, PhD.
Ing. Miroslav Buc
Ekonomika a riadenie podnikov
Odbor:
510000 Ekonomika a riadenie podnikov

Odvetvia:
510101 Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Ekonómia a manažment
Odbor:
090000 Ekonómia a manažment

Odvetvia:
090100 Účtovníctvo a daňovníctvo
090200 Personalistika
090300 Kontroling
090400 Financie

Znalci:
Ing. Zuzana Jánošdeáková
Ing. Emília Rybárová
Ing. Juraj Rybár, CSc.
Ing. Radana Kušová
Elektrotechnika
Odbor:
100000 Elektrotechnika

Odvetvia:
100100 Elektro-energetické stroje a zariadenia
100200 Elektronika
100400 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100700 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
100900 Počítačové programy (software)

Znalci:
Doc. Ing. Miroslav Mokrý, CSc.
Ing. Jozef Fúrik
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Stavebníctvo
Odbor:
370000 Stavebníctvo

Odvetvia:
370901 Odhad hodnoty nehnuteľností

Znalci:
Ing. Ľuboš Fuska
Ing.arch. Katarína Szabová
Ing. Stanislav Čaniga
Ing. Miroslava Juritková
Strojárstvo
Odbor:
390000 Strojárstvo

Odvetvia:
390200 Dopravné stroje a zariadenia
390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely
390901 Odhad hodnoty strojových zariadení
391200 Poľnohospodárska a lesnícka technika

Znalci:
Ing. Vojtech Andor
Ing. Ivan Legrády
Ing. Miroslav Tomáška
Ing. Gabriel Kutruc
Zdravotníctvo a farmácia
Odbor:
480000 Zdravotníctvo a farmácia

Odvetvia:
481500 Súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)

Znalci:
Mgr. MUDr. Tibor Bokor
MUDr. Pavol Gavaľa, PhD.
Ing. Imrich Ivicsics, PhD.
MUDr. Rastislav Rozboril, PhD.

Legislatíva

Interdisciplinárne znalecké posudky
  • Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č.490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č.491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
  • Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č.7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
Súvisiace predpisy
  • Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č.300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č.372/1990 Zb. opriestupkoch
  • Zákon č.71/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok)
  • Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

FAQ

Čo je znalecká činnosť?
Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Kto je znalec?
Znalec je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V konkrétnom prípade sa však znalcom môže stať aj osoba nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona (v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba, alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi).
Aké sú identifikačné znaky znalca?
Znalec zapísaný v zozname znalcov pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje (vzory sú uvedené v prílohe k zákonu). Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť znalcovi podľa § 2 ods. 6 písm. b) zákona.
Ako nájdem znalca?
Kontaktné údaje na znalcov, podľa jednotlivých znaleckých odborov a odvetví, sú uvedené v zozname znalcov a sú verejne dostupné prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR, alebo priamo na Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií.
Čo je znalecký úkon?
Znalecká činnosť je vykonávaná formou znaleckých úkonov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
Čo je znalecký posudok?
Znalecký posudok je najčastejší znalecký úkon. Podáva sa písomne, v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Jednotlivé strany písomne podaného znaleckého posudku musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sú prekryté nálepkou, ktorá je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky. Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku a znaleckú doložku.
Aké sú hlavné zásady výkonu znaleckej činnosti?
Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne (ak ide o fyzickú osobu), riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne. Znalec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti (ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom). Táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo zoznamu alebo pozastavením výkonu činnosti dotknutá.
Kedy znalec nesmie vykonať úkon?
Znalec je vylúčený z vykonania úkonu, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti. Znalec zapísaný v zozname nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný.
Môže znalec odmietnuť výkon činnosti?
Znalec zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon. Znalec je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, len ak je vo veci vykonania úkonu zaujatý, nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať, súd alebo iný orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok na vykonanie úkonu, iný zadávateľ ako súd alebo iný orgán verejnej moci mu nezložil preddavok na vykonanie znaleckého úkonu, závažné zdravotné okolnosti, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas, nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.