Expert Group logo

  • Register

Strojárstvo

Strojové zariadenia sú stroje, strojové zariadenia, prístroje, súbory strojov, napríklad výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-technických funkcií.

V rámci odboru 390000 Strojárstvo vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

390200 Dopravné stroje a zariadenia
390400 Stroje a zariadenia na všeobecné účely
390901 Odhad hodnoty strojových zariadení
391200 Poľnohospodárska a lesnícka technika


Dopravné stroje a zariadenia

Stanovenie skutočného technického a morálného stavu, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca menovaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.2 ods.2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Stroje a zariadenia na všeobecné účely

Stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods.2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Odhad hodnoty strojových zariadení

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) a výšky škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods.2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Poľnohospodárska a lesnícka technika

Stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.


Naši znalci

Ing. Vojtech Andor
Ing. Ivan Legrády
Ing. Gabriel Kutruc

PRECÍZNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Dopravné stroje a zariadenia


Stroje a zariadenia na všeobecné účely


Odhad hodnoty strojových zariadení


Poľnohospodárska a lesnícka technika

Ing. Vojtech Andor
Ing. Ivan Legrády
Ing. Gabriel Kutruc