Expert Group logo

  • Register

Stavebníctvo

Odbor zahŕňa hlavne posudzovanie stavebných objektov podľa jednotlivých odvetví alebo druhov.

V rámci odboru 370000 Stavebníctvo vykonávame znaleckú činnosť v odvetví

370901 Odhad hodnoty nehnuteľností


Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie vše­obecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stano­venie výšky škody.


Naši znalci

Ing. Ľuboš Fuska
Ing.arch. Katarína Szabová
Ing. Stanislav Čaniga

OBJEKTÍVNOSŤ A NESTRANNOSŤ

Odhad hodnoty nehnuteľností

Ing. Ľuboš Fuska
Ing. arch. Katarína Szabová
Ing. Stanislav Čaniga