Expert Group logo

  • Register

Ekonomika a riadenie podnikov

V znaleckom odbore Ekonomika a riadenie podnikov sme oprávnení vykonávať znaleckú činnosť nakoľko sme splnili predpoklady v zmysle §3 ods.1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci odboru 510000 Ekonomika a riadenie podnikov vykonávame znaleckú činnosť v odvetví

510101 Oceňovanie a hodnotenie podnikov


Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Odhad všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) podniku ako celku alebo časti podniku, a tiež zložiek majetku podniku v súlade s §3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po obsahovej stránke zahŕňa najmä: vedecké metódy stanovenia hodnoty majetku podniku, stanovenie výšky ušlého zisku, ekonomicko-finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, oceňovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika) a súhrnné oceňovanie synergií. Stanovenie hodnoty aj tých predmetov priemyselných práv, ktoré sú zložkami majetku (ochranné známky, know-how). Ohodnotenie sa môže vykonať po definovaní podstaty predmetu priemyselného vlastníctva znalcom z odboru Priemyselné vlastníctvo.

ODBORNOSŤ A KVALITA

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

TÍMOVÁ PRÁCA
EFEKTÍVNOSŤ