Expert Group logo

  • Register

Ekonómia a manažment

Vzhľadom na rozsah záväzných predpisov, právnych úkonov a predmetných činností sa, pri spracovaní znaleckých úkonov v tomto odbore, od znalca požaduje metodický a koncepčný prístup k posúdeniu vyžiadaných znaleckých dokazovaní s prihliadnutím na všetky špecifiká.

V rámci odboru 090000 Ekonómia a manažment vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

090100 Účtovníctvo a daňovníctvo
090200 Personalistika
090300 Kontroling
090400 Financie


Účtovníctvo a daňovníctvo

Metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti účtovníctva a sústavy daní na právne úkony. Vzhľadom na ich vzájomné prepojenie a podmienenosť vyplývajúcu zo znaleckej praxe sú účtovníctvo a daňovníctvo zahrnuté do jedného odvetvia. V rámci tohto odvetvia sme oprávnení ohodnocovať aj záväzky.

Personalistika

Metodické posúdenie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a znalecké dokazovanie v oblasti personalistiky a výpočtu miezd a z nich vyplývajúce činnosti, pričom zahrnuje všetky fázy životného cyklu pracovníka: oblasť prípravy na povolanie, zamestnania a odchod do dôchodku, pracovnoprávne vzťahy, štipendiá, poistenia z pracovnoprávneho a jemu podobného vzťahu.

Kontroling

Metodické posúdenie správnosti použitia všeobecne záväzných, vedecky podložených predpisov a postupov v oblasti rozpočtovníctva, kalkulácií, cenotvorby, prípadne výpočet stanovenia výšky škody, ušlého zisku, resp. finančnej ujmy vrátane vypracovania ekonomicko-finančnej analýzy.

Financie

Metodické posúdenie v oblasti záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančného investovania, financovania podnikov a neziskových organizácií. V rámci tohto odvetvia sa vykonávajú znalecké úkony v rozsahu nezasahujúcom do odboru Ekonomika a riadenie podnikov, a to najmä pri stanovení hodnoty cenných papierov.


Naši znalci

Ing. Zuzana Jánošdeáková
Ing. Emília Rybárová
Ing. Ludmila Lukášiková

METODIKA A KONCEPČNOSŤ

Účtovníctvo a daňovníctvo


Personalistika


Kontroling


Financie

Ing. Zuzana Jánošdeáková
Ing. Emília Rybárová
Ing. Ludmila Lukášiková