Expert Group logo

  • Register

Doprava vodná

Plavidlá sú lode vnútrozemskej plavby, malé plavidlá, prievozné lode, plávajúce stroje alebo plávajúce zariadenia a námorné rekreačné plavidlá.

V rámci odboru 050000 Doprava vodná vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

050101 Technický stav a odhad hodnoty plavidiel
050403 Nehody vo vnútrozemskej plavbe


Technický stav a odhad hodnoty plavidiel

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) plavidiel a skutočného technického a morálneho stavu, príčiny nespĺňania projektovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia skupín a celkov plavidiel, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie.

Nehody vo vnútrozemskej plavbe

Vykonávanie technickej analýzy nehôd vo vnútrozemskej plavbe, určenie príčiny nehody z technického hľadiska, zaoberanie sa možnosťami odvrátenia nehody a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky.


Naši znalci

Ing. Zdenek Sýkora
Ing. Peter Šabo
Ing. Pavol Pavlík

JEDINÁ ZNALECKÁ
ORGANIZÁCIA NA
VODNÚ DOPRAVU

Technický stav a odhad hodnoty plavidiel


Nehody vo vnútrozemskej plavbe

Ing. Zdenek Sýkora
Ing. Peter Šabo
Ing. Pavol Pavlík