Expert Group logo

  • Register

Doprava cestná

Cestným vozidlom sa rozumie vozidlo v zmysle zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto členení:

a) Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
b) Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
c) Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
d) Kategória O: prípojné vozidlá
e) Kategória T: kolesové traktory
f) Kategória C: pásové traktory
g) Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
h) Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
i) Kategória P: pracovné stroje
j) Kategória LS: snežné skútre
k) Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

V rámci odboru 030000 Doprava cestná vykonávame znaleckú činnosť v odvetviach

030100 Technický stav cestných vozidiel
030301 Nehody v cestnej doprave
030402 Odhad hodnoty cestných vozidiel
030503 Odhad hodnoty historických vozidiel


Technický stav cestných vozidiel

Stanovenie skutočného technického a morálneho stavu, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a cestných vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nehody v cestnej doprave

Vykonávanie technickej analýzy nehôd v cestnej doprave, určenie príčiny nehody z technického hľadiska, zaoberanie sa možnosťami odvrátenia nehody a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Posudzuvanie vzniku a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií.

Odhad hodnoty cestných vozidiel

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) a výšky škody na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č.6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Odhad hodnoty historických vozidiel

Stanovenie všeobecnej hodnoty (trhovej hodnoty) a výšky škody na historických vozidlách a ich dielcoch a skupinách podľa osobitných postupov v zmysle §4 ods.4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.


Naši znalci

Ing. Martin Lukášik, PhD.
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
Jozef Váry
Ing. Zdenek Sýkora

JEDINÁ ZNALECKÁ
ORGANIZÁCIA NA
HISTORICKÉ VOZIDLÁ

Technický stav cestných vozidiel


Nehody v cestnej doprave


Odhad hodnoty cestných vozidiel


Odhad hodnoty historických vozidiel

Ing. Martin Lukášik, PhD.
Ing. Rastislav Jurina, PhD.
Jozef Váry
Ing. Zdenek Sýkora