Expert Group logo

  • Register

Časté otázky o znaleckej činnosti

Čo je znalecká činnosť ?

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Kto je znalec ?

Znalec je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

V konkrétnom prípade sa však znalcom môže stať aj osoba nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona (v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba, alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi).

Aké sú identifikačné znaky znalca ?

Znalec zapísaný v zozname znalcov pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje (vzory sú uvedené v prílohe k zákonu). Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť znalcovi podľa § 2 ods. 6 písm. b) zákona.

Ako nájdem znalca ?

Kontaktné údaje na znalcov, podľa jednotlivých znaleckých odborov a odvetví, sú uvedené v zozname znalcov a sú verejne dostupné prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR, alebo priamo na Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií.

Čo je znalecký úkon ?

Znalecká činnosť je vykonávaná formou znaleckých úkonov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Čo je znalecký posudok ?

Znalecký posudok je najčastejší znalecký úkon. Podáva sa písomne, v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Jednotlivé strany písomne podaného znaleckého posudku musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sú prekryté nálepkou, ktorá je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky. Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku a znaleckú doložku.

Aké sú hlavné zásady výkonu znaleckej činnosti ?

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne (ak ide o fyzickú osobu), riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.

Znalec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti (ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom). Táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo zoznamu alebo pozastavením výkonu činnosti dotknutá.

Kedy znalec nesmie vykonať úkon ?

Znalec je vylúčený z vykonania úkonu, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti. Znalec zapísaný v zozname nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný.

Môže znalec odmietnuť výkon činnosti ?

Znalec zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon. Znalec je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, len ak je vo veci vykonania úkonu zaujatý, nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať, súd alebo iný orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok na vykonanie úkonu, iný zadávateľ ako súd alebo iný orgán verejnej moci mu nezložil preddavok na vykonanie znaleckého úkonu, závažné zdravotné okolnosti, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas, nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.

AKTUÁLNE INFORMÁCIESEMINÁR

PC-CRASH 13.1

EXPERT GROUP organizuje odborný seminár zameraný na analýzu dopravných nehôd pomocou výpočtového a simulačného programu PC-Crash, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-25.9.2021 v hoteli Kaskády pri Galante.

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Podrobné informácie nájdete priamo na stránkach semináru www.usi.expertgroup.sk.